Pelajaran Ipa Kelas 4 Tema 4


RANGKUMANKELAS 4TEMA 4


SUBTEMA 1-3 Berbagai ragam Pencahanan


Muatan PPKn KD 3.1


1.


Pedoman

bangsa Indonesia

dikenal dengan istilah bawah negara yaitu
Pancasila.


2.


Sila-sila Pancasila dengan simbolnya


Sila ke

Obstulen Sila

Tanda baca

1

Ketuhanan yang Maha Esa

Medali

2

Kemanusiaan yang adil dan beradap

Rantai

3

Persatuan Indonesia

Pohon mendira

4

Kerakyatan yang dipimpin maka dari itu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Kepala Andaka

5

Keadilan sosial bagi Indonesia

Gabah dan Kapas3.
Sila Permulaan Pancasila


A.
Makna lambang sila pertama


Bintang diartikan cuaca batiniah


Warna hitam diartikan sebagai rona alam yang menunjuk pada Almalik

B.
Kamil penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-masa
:


a.


Memeluk salah suatu agama yang diyakini kebenarannya.


b.


Bukan memaksakan agama kepada orang bukan.


c.


Meluhurkan orang nan sedang beribadahd.


Melestarikan lingkungan tunggul seumpama bentuk terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa.

C.

Ponten yang terkandung dalam sila pertama Pancasila

yaitu Tangan kanan dan ketakwaan kepada Yang mahakuasa.4.
Sila kedua Pancasila

A. Makna Lambang Sila kedua


Netra rantai berbentuk segi catur melambangkan laki-laki.


Netra rantai berbentuk landasan merepresentasi perempuan.


Ain kalung nan saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya nan perlu berbaur dan saling kontributif sehingga menjadi kuat sebagaimana kalung.

B.

Pengamalan sila kedua Pancasila intern kehidupan sehari-masa seperti berikut.

Di mileu batiha.


Saling memanjakan antar anggota batih


b.


Ubah membantu jalan hidup rumah


c.


Menghormati kedua orangtua kitaDi lingkungan sekolaha.


Puja kepada Ibu/Bapak Guru


b.


Ganti mencintai sesama tampin


c.


Saling bertolong-tolongan antar lawan


d.


Bersikap sopan santunDi lingkungan publika.


Memberikan uluran tangan kepada setangga


b.


Menjenguk tetangga nan guncangan


c.


Melayat tetangga yang meninggal

C.

Nilai yang terkandung intern sila kedua Pancasila
: kemanusiaan, paralelisme harkat dan status makhluk


5. Sila Ketiga Pancasila


A.

Makna lambang ataupun simbol sila ketiga itu yaitu pokok kayu beringin, sulur akar tanaman beringin melambangkan suku yang ada di Indonesia, yang ber
naung

internal suatu pohon

yang

melambangkan Negara

Indonesia.


B. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu persatuan, gotong royong, cinta tanah

air.


C.

Berikut contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila.


a.


Mencintai produksi intern wilayah.


b.


Menghargai budaya daerah lain.


c.


Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.


d.


Menyampaikan daerah demi meningkatkan budaya nasional


5.


Beberapa contoh sikap jujur dalam hayat sehari waktu


a.


Mengakui kesalahan kapada ayah dan ibu


b.


Menceritakan ki kesulitan yang dihadapi kepada Buya/Ibu Temperatur.


c.


Bertanya akan halnya materi yang belum dipahami kepada Bapak/Ibu Master.


d.


Berbuat soal ulangan dengan kemampuan seorang ataupun tidak mencontek.


e.


Tidak menjumut komoditas peruntungan basyar lain.


f.


Tidak berlaku curang dan sportif privat bermain.


Barang bawaan Bahasa Indonesia3.5


1.


Penyampain informasi bersendikan bacaan bisa ditulis dalam bilang bentuk begitu juga grafik venn, diagram kolom, dan diagram frayer.
2.

Menciptakan menjadikan diagram venn
3.


Membuat diagram venn akan halnya pengail tradisonal dan nelayan modern4.Menceritakan proses pembuatan pensil berdasarkan bacaan dalam diagram kolom
Bacalah teks dengan mendaras senyap!


Pensil awalnya yakni sebuah peranti tulis dan lukis yang terbuat berpunca grafit murni atau karbon yang bersumber dari pataka. Sayangnya, plumbago murni berkiblat rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, ketika ini dibuat potlot nan merupakan campuran dari grafit dan lahan liat. Proses pencampuran ini dibalut maka itu sarana daluang atau kayu.
Pendirian membentuk pensil saat ini merupakan dengan menghancurkan grafit dan kapling liat menjadi rancangan bubuk, kemudian dibakar sejauh invalid lebih 3 hari. Sehabis itu, pensil ini dibentuk pangkat dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil
pecah berusul pohon. Seyogiannya terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam lagi bibit bau kencur terbit tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat pendayagunaan potlot sebagai pelecok satu pendirian menghargai lingkungan.Sebelum menulis dalam bentuk rubrik carilah kata-perkenalan awal kiat sreg referensi di atas, kemudian tulislah intern bentuk kolom seperti di pangkal ini!


5.


Diagram frayer merupakan grafik nan mempermudah pengutaraan informasi.6.Takhlik diagram frayer bersendikan buat menentukan sikap baik dilingkungan sekeliling!:7.


Kejadian atau peristiwa disebut galur. Keadaan tersebut ialah perkariban urut-urutan cerita
.8.


Anasir penting dalam sebuah alur ialah peristiwa, konflik, dan klimaks. Anasir tersebut akan menciptakan menjadikan cerita perincian menjadi padu
.
9.


Unsur cerita meliputi intrinsik dan ekstrinsik. Molekul intrinsik terdiri atas


penggerak, latar, konflik, alur, dan amanat. Partikel ekstrinsik terdiri atas bahasa dan mode bahasa.


10.


U
nsur intrinsik adalah

:
a.


Tokoh adalah pelaku intern cerita yang mengalami hal
.

Tokoh dibedakan menjadi motor terdepan dan sampingan
.b.


Penokohan yaitu pelaku dan watak ataupun sifat pelopor privat cerita. Watak dibagi menjadi dua yaitu anatagonis dan tokoh utama.


c.


Satah merupakan palagan terjadinya keadaan intern narasi.


d.Konflik yaitu masalah yang terserah dalam narasi.


e.


Alur adalah korespondensi peristiwa dalam narasi.


f.


Amanat adalah pesan yang mau disampaikan pengarang kepada pembaca.


11.

Pencerita adalah orang yang menyorongkan dongeng kepada orang lain12.


Unsur dongeng bisa ditulis dalam peta pikiran seperti contoh di bawah ini!Barang bawaan IPA KD 3.8


1.


Tiga pendirian yang bisa dilakukan sebagai upaya perlindungan SDA


a.


Penghematan, adalah pemanfaatan sumur daya bendera sesuai dengan kebutuhan.


b.


Perlindungan, merupakan upaya pelindungan SDA seyogiannya taat lestari dan tak mengalami kepunahan.


c.


Pemeliharaan, merupakan memiara SDA yang ada agar kuat sehingga boleh digunakan hingga generasi mendatang.


2.


U
pandau menjaga keseimbangan duaja dan keabadian SDA nan dapat dilaksanakan di mileu rumah perumpamaan berikut.


a.


Menghemat pendayagunaan air


b.


Menghemat penggunaan listrik


c.


Menghemat penggunaan baha
kaki langit

bakar


d.


Menghemat kertas dan mendaur ulang kertas bekas


e.


Menggurangi penggunaan kantong plastik


f.


Mengurangi total produksi sampah


g.


Memisahkan sampah sebelum di buang di kancah sampah


h.


Menggunakan mangsa kimia di rumah tangga sekadarnya.


3.


U
paya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian SDA nan dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat bagaikan berikut

:
a.


Berbuat penghijauan di lingkungan sekitar.


b.


Melakukan penghijauan wana botak.


c.


Melakukan penumpukan di lokasi wadah tambang.


4.


Kekuatan tananaman bakaua.


Melindungi pesisir bersumber erosi dan abrasi
.


b.


Menahan rembesan air laut ke darat.
c.


Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri.
d.


Menciptakan udara pesisir yang bersih dan sehat


e.


Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut


f.


Mengurangi dampak provokasi akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang elektronik pasang


5.


Pendirian merawat SDA yang ada dilingkungan sekitar·


tak membuang sampah/limbah ke sungai dan menjaga kebersihan sungai


·


tidak mandi, campakkan air boncel/besar di sungai


·


bukan membasuh baju di kali besar


·


membentuk daerah resapan di pinggir sungai


·


tidak mendirikan bangunan di pinggir sungai


·


mananam bambu/tanaman persisten dipinggir sungai bikin mencegah erosi


·


tidak mengamalkan penambangan pasir


·


tidak membuang sampah/limbah di pantai


·


membersihkan pantai


·


tidak menangkap iwak dengan mega


·


menanami tanaman bakau di pinggir pantai


·


tidak melakukan penambangan pasir


6.


Teknologi memberikan kemujaraban besar mengelola SDA. Teknologi yang digunakan terdiri atas teknologi sederhana dan teknologi modern.


7.


Penggunaan teknologi juga menimbulkan dam
p
ak negatif. Misalnya pengambilan iwak tidak terkontrol dapat menyebabkan kebinasaan lingkungan, encemaran semenjak tumpahan mangsa bakar kapal.


8.


Teknologi ramah mileu adalah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah roh insan, tetapi tidak meninmbulkan dapak negatif bagi lingkungan pan-ji-panji.


9.


S
ikap yang mencerminkan menghargai perigi taktik alam

:
No

Eksemplar Sikap

Penjelasan

1

Mencoket nasi seadanya

Apabila kita mencekit nasi berlebihan ketika bersantap, maka saat kenyang nasi tersebut terdepak sia-sia.

2

Memisahkan sampah organik dan anorganik

Sampah organik dapat dijadikan pupuk dan sampah anorganik bisa didaur ulang sehingga tidak mencemari mileu sendang daya alam

3

Merawat tumbuhan di mileu seputar

Menjaga keseimbangan dan abadiah tumbuhan

4

M
enghemat pensil


Menjaga kelestarian

granit, ta

n
ah

liat

, dan pohon


5

Memanfaatkan barang-barang lulusan

Bisa mendatangkan uang, lagi dapat menjaga mileu semenjak pencemaran yang
berdampak buruk untuk umur


10.


Sumber Daya Pan-ji-panji
Hutan
3.


sebagai paru-paru manjapada


4.


mencegah banjir dan longsor


5.


sumber air bersih


b.


Dampak hutan yang sulah

persediaan oksigen menipis yang menyebabkan pemanasan global

persediaan air bersih menciut

sulit mengejar sumber makanan

rusaknya habitat hewan

pohon dan hewan akan punah

terjadi bencana longsor dan banjir


c.


Kaidah melestarikan hutan


melakukan tebang pilih

reboisasi (penanaman hutan nan gundul)

menetapkan hutan bagaikan cagar alam,
cagar pan-ji-panji (kancah pemeliharaan tumbuhan langka)

melakukan penghematan bagi pendayagunaan benda yang pecah kusen


11.


Limbah adalah hajat/buangan yang dihasilkan baik dari proses produksi ataupun kegiatan apartemen tangga.


Limbah terbagi menjadi limbah padat dan limbah cair.


Limbah padat yaitu plastik, botol, kuningan, karet, kaca, dan racikan kayu.


Limbah cair adalah air arena cucian gaun, air panggung mencuci beras, dan limbah cair pabrik


12.


Secara umum penanganan sampah dilakukan dengan mandu 5R yaitu reduce, reuse, recyle, replace, dan repair.


a.


Reduce yaitu mengurangi penggunaan komoditas-barang yang menghasilkan sampah.


b.


Reuse adalah mengaryakan pula barang-dagangan yang telah digunakan.


c.


Recycle adalah mendaur ulang kembali barang-barang yan telah digunakan.


d.


Replace adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang nan dapat dipakai sering kali atau tahan lama.


e.


Repair merupakan memperbaiki barang-barang rusak sebaiknya boleh digunakan sekali lagi.

16.


Pemanfaatan barang arena :

No

Komoditas Bekas

Pemanfaatan

SDA yang terbantu penghematannya

1

Suku cadang pit dan sepeda pelopor

manusia mesin-robotan

biji ferum

2

Jambang plastik

kerajinan

minyak mayapada sebagai sumber energi pabrik plastik

3

sumbuk yang rusak

hiasan, penyida sendi, mainan

tiang


Beban IPSKD 3.3


1.

Pekerjaan yakni kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan cucu adam bikin memenuhi kebutuhan hidup.


2.


Tujuan orang bekerja :·


menetapi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga


·


berkat asam garam


·


dapat berinterasksi dengan bani adam lain


·


untuk berkat pengakuan atas kemampuannya


·


mengejar peningkatan karir dan jabatan


·


mencari modal persuasi


3.


Pekerja nan terlibat intern lingkungan sekolah :


No

Keberagaman Pekerjaan

Kegiatan/Tugas nan dilakukan

1

Atasan Sekolah

Memimpin sekolah

2

Guru

Mengajar

3

Satpam

Menjaga keamanan

4

TU

Mengurus administrasi sekolah

5

Petugas Pelaksana

Membeningkan sekolah dan merawat tanaman

6

Pustakawan

Mengelola perpustakaan


4.


K
egiatan ekonomi

dan

sejumlah praktisi yang terlibat


:No

Kegiatan Ekonomi

Pekerja yang Terlibat

1

Warung makan

Pelayan, kasir, tukang masak (koki)

2

Minimarket

Pelayan, kasir, petugas kebersihan, sales

3

Penjual roti

Pelayan, kasir, pandai masak (bendari), petugas kebersihan

4

Meubel

Tukang, kasir, pelayan, distributor, sales

5

Pabrik


Direktur, manajer, pekerja babak produksi, pekerja bagian distribusi, pekerja gudang, petugas kebersihan, satpam


5.


Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan penangkap ikan :


Diversifikasi Kegiatan Ekonomi

Jenis barang yang dijualbelikan


Jenis pegangan yang terlibat pada kegiatan tersebut


Hasil dari setiap jalan hidup


Nelayan merenda lauk, Ikan di jual ke pengepul, pengepul menjual ke pengecer iwak, lauk di jual oleh pengecer ke pembeli.


Ikan

Nelayan, Pelimbang Ikan, Pengangkut Barang
/distibutor, koki·


Penangkap ikan menghasilkan ikan (Dagangan)


·


Pendatang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan (jasa)


·


Tukang angkut dagangan mendapat upah pengangkutan (jasa)


·


Penjual ikan memperoleh keuntungan terbit hasil penjualannya (jasa)


·


Koki mengolah ikan menjadi makanan dan beruntung jasa


6.Kegiatan ekonomiNo

Diversifikasi Kegiatan Ekonomi

Lapangan Pekerjaan

Hasil dari setiap pekerjaan

Pendakyahan Komoditas

1

Membahu meubel

pengusaha, tukang tiang, penjual, distributor, sales, eksportir


·


pengusaha = keuntungan dari manuver nan dilakukan


·


tukang kayu = upah


·


penjual = keuntungan semenjak hasil penjualan meubel


·


distibuor=jasa pengiriman barang


·


sales = jasa penawaran barang


·


eksportir=keuntungan pecah penjualan ke luar daerah

kondominium makan, sekolah, perkantoran, ekspor, konsumen, tempat tagut, wadah pariwisata


7.


Cak semau dua keberagaman pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang serta pekerjaan nan menghasilkan jasa

8.


Pekerjaan yang menghasilkan dagangan misalnya

:No


Tiang penghidupan


Dagangan yang Dihasilkan

1

Pandai tiang

Almari, kursi, kerajinan

2

Penjahit

Pakaian

3

Arsitek

Flat

4

Koki

Makanan

5

Nelayan

Iwak

6

Petani

Objek Jenggala


9.


Pekerjaan yang menghasilkan jasa

:


No

Pegangan

Komoditas yang Dihasilkan

1

Supir

Mengendarai sarana

2

Kurir

Mengantar barang

3

Pengasuh

Momong momongan

4

Montir

Mengedit ki alat

5

Guru

Mengajar

6

Dokter

Menyembuhkan pasien


10.


Pencahanan yang memerlukan kepakaran singularis disebut profesi.


11.Jenis komoditas nan dihasilkan berasal setiap karier dan jenis sumber daya alam yang digunakan
No


Pekerjaan


Komoditas nan Dihasilkan


Sasaran Sumber akarSDA yang Digunakan

1

Meubel

kenap

kayu

pohon

2

Peternak sapi susu

keju, susu kental manis, susu duli, susu cair

sapi

Sapi

3

Penambang bujukan

bisikan koral

provokasi

batu

4

Peladang jagung

jagung

buah jagung

pohon jagung

5

pengail

ikan asap, pekasam

ikan

laut dan lauk


12.


Kegiatan ekonomi mencangkup tiga kegiatan berikut


a.


Kegiatan ekonomi produksi. Praktisi kegiatan ekonomi disebut pembentuk


b.


Kegiatan ekonomi distribusi. Pegiat ekonomi distribusi disebut distributor


c.


Kegiatan ekonomi konsumsi. Pelaku ekonomi konsumsi disebut pemakai.


13.


Kegiatan ekonomi pengerajin tiang


Tumbuhan di alas ditebang oleh penebang kayu, kemudia dikirim ke perwakilan tiang bakal dibeli oleh pengerajin kayu. Pengerajin gawang menciptakan menjadikan meubel kemudian menyetor hasil meubel ke toko meubel. Toko meubel lego kepada konsumen. Pengerajin kayu juga dapat menugasi langsung
ke pengguna.


14.


Kegiatan ekonomi pembuatan kain dan rok
a.


Teknologi yang digunakan bikin memproses pembuatan kejai dan bajuadalah peranti pemintal kapas, alat penenun, mesin jahit, mesin obras.


b.


Proses pembuatan kain dan baju

Penanaman pohon kapas makanya pekebun, pemanenan bunga kapas, pengiriman rente kapas lega industri cemping, pemintalan kapas menjadi
lungsin, penenunan benang menjadi kain, penjualan kain makanya toko penjual kejai kepada pengguna maupun pengiriman tiras kepada industri konveksi, pembuatan baju, pengapalan baju ke toko penjual gaun atau serampak ke konsumen, toko penjual baju lego pakaian kepada konsumen


Bahara SBdP3.1


1.


Menulis rancangan ialah kegiatan merekam rangka diatas meres melelapkan (dua dimensi) melalui alat angkut secara tepat.


2.


Objek gambar dapat dikelompokkan menjadi dua, merupakan rajah geometris dan non geometris.


3.


Bentuk geometris yakni objek nan mempunyai bentuk beraturan, misalnya lemari, geta, meja, dan gedung kondominium.


4.


Bentuk nongeometris yaitu mangsa bentuk yang tak beraturan, misalnya bongkahan batu, api, dan sayur-sayuran.


5.


P
rinsip dalam seni rupa.


a.


Prespektif. Prespektif merupakan prinsip terdahulu intern membuat gambar. Rangka dengan syariat prespektif penting gambar yang dekat kelihatan segara alias sebaliknya.


b.


Nisbah, yang dimaksud dengan prinsip proposi dalam menggambar bentuk yaitu kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dalam ukuran suatu benda antara episode yang lsatu dengan nan lain


c.


Tata letak, komposisi dalam menulis tulang beragangan boleh diartikan pertalian atau letak alamat benda.


d.


Bawah tangan seri, benda akan terlihat jika terkena nur. Benda yang tidak terjangkit cahaya tertentang terang. Sebaliknya, adegan benda yang tak tertimpa cahaya tampak haram.


e.


Bayang-bayang, dalam menulis gambar peranan halusinasi lalu menentukan untuk terciptanya kesan tiga dimensi.


6.


Menggambar konseptual yaitu kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan bahan nan akan digambar. Objek gambar boleh berupa manusia atau tumbuh-tumbuhan.


7.


Keadaan yang perlu diperhatikan kerumahtanggaan menggambar :


a.


Menggambar sesuai dengan pokok cipta masing-masing (ide orisinal).


b.


Menggambar sesuai dengan tema yang disajikan.


c.


Menggambar rajah dengan berlimpah.


d.


Mewarnai tulangtulangan dengan mencerca komposisi dandan dan kerapian.


e.


Pendirian menggunakan radas dan bahan dengan sesuai.


8.


Dalam takhlik cerita bersendikan gambar, terlazim dicermati maksud dari gambar, moga narasi yang dibuat sesuai dengan maksud rajah, sehingga penikmat bagan dapat memahami maksud berpunca gambar.

Source: https://rangkumankelas4.blogspot.com/2019/11/rangkuman-tema-4-kelas-4.html

Posted by: likeaudience.com